•  Algemene voorwaarden & privacy.

 
 1. De hieronder vermelde clausules en voorwaarden zijn steeds van toepassing, tenzij er door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van wordt afgeweken. Voorwaarden door de opdrachtgever/koper aangebracht op zijn/haar documenten zijn bijgevolg nooit van toepassing.
 2. Leveringstermijnen worden enkel opgegeven ten titel van inlichting en binden Glasfolieshop.be/nl niet. Vertraging in de levering geeft geen enkel recht op schadevergoeding, noch ontbinding van de overeenkomst.
 3. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of afhaling gebeurt op risico van de opdrachtgever/koper. De goederen reizen steeds op risico van de opdrachtgever/koper.
 4. Wanneer ten gevolge van overmacht, staking of lock-out e.d.m. wij niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden we ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
 5. Klachten i.v.m. het geleverde dienen ons schriftelijk te bereiken, uiterlijk 8 dagen na levering. Zij moeten grondig gemotiveerd zijn. De opdrachtgever/koper erkent bovendien uitdrukkelijk op de hoogte gebracht te zijn door Glasfolieshop van alle aanwendingsmogelijkheden van de verkochte producten. Voor foutief gebruik van de verkochte waren kan Glasfolieshop niet aansprakelijk gesteld worden.
 6. Protest tegen de factuur dient schriftelijk en gemotiveerd te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum. Men wordt verzocht steeds datum en nummer van de factuur op te geven.
 7. Eventuele waarborg voor gebreken aan de producten is beperkt tot dezelfde waarborg als deze die de fabrikant van het product aan Glasfolieshop.be/nl verschaft. Zij beperkt zich tot het vervangen van de desbetreffende onderdelen die afwijkend zijn gedurende maximum zes maanden vanaf afleveringsdatum. Glasfolieshop.be/nl is in geen geval verantwoordelijk voor eventuele glasschade na plaatsing va
 8. In geval van betwisting is enkel de Rechtbank van Kortrijk bevoegd om kennis te nemen, tenzij men verkiest het geschil voor de rechtbank van een ander rechtsgebied te brengen. Enkel het Belgisch recht is toepasselijk.n een zonnewering of andere folie.
 9. Privacy: bescherming van de persoonlijke levenssfeer

  Glasfolieshop verwerkt de contactgegevens (naam/voornaam of firma, adres, e-mailadres, telefoon) en andere gegevens (taal, BTW-nummer) van de opdrachtgever/klant die nodig zijn voor de de verwerking en de betaling van de orders geplaatst door de opdrachtgever/klant.

  Indien de betaling van een bestelling plaatsvindt via de winkelwagen-optie, worden ook de bank- of creditcardgegevens gebruikt. Voor de afhandeling van het betalingsverkeer werkt Glasfolieshop samen met een of meerdere payment service providers (“PSP”) met wie deze gegevens ook worden gedeeld.

  Glasfolieshop kan deze data overmaken aan overheidsinstanties (lokaal of federaal, gerechtelijk of administratief) met het oog op het voeren van een geschil. Belanghebbenden zoals bijvoorbeeld overheidsinstellingen en juridische of wettelijke vertegenwoordigers van derde partijen kunnen een gemotiveerd verzoek richten tot Glasfolieshop met oog op de mededeling van de identificatiegegevens van een opdrachtgever/klant die een natuurlijk persoon is. De klant zal de facto als een natuurlijk persoon beschouwd worden als het gegevensveld “firma” niet werd ingevuld en als een rechtspersoon indien dit gegevensveld wel werd ingevuld. Dergelijke verzoeken moeten steeds duidelijk de reden voor dergelijke bekenmaking vermelden en onderbouwen (bv. de opstart van een juridische procedure), alsook de specifieke rechtsgrond zoals bedoeld in art. 6.1 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG of GDPR) vermelden. Glasfolieshop zal de opgegeven legitimatie beoordelen en op basis daarvan al dan niet overgaan tot het meedelen van de gevraagde gegevens.

  De opdrachtgever/klant heeft het recht van toegang tot zijn persoonsgegevens, evenals het recht om verbeteringen aan te (laten) brengen aan zijn gegevens indien zij foutief zijn. Dat kan via de instellingen van de persoonlijke account van de opdrachtgever/klant.  Op schriftelijk verzoek of verzoek per e-mail, kunnen de gegevens ook volledig worden verwijderd.

  Glasfolieshop bewaart de klantgegevens gedurende 1 jaar.